LAB-SCALE OPEN KNEADER

Application :

ยาง •

พีวีซี •

พลาสติก •

Overview :

Open Kneader คือเครื่องผสมระบบปิดเหมือนกับรุ่นอื่นๆ และส่วนใหญ่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับ Standard Dispersion Kneader แต่ว่าเครื่องจักรตัวนี้จะไม่มีเครื่อง Ram press จึงเหมาะสำหรับการผสมวัตถุที่มีเนื้อความเหลวค่อนข้างสูงเป็นพิเศษ เช่น ยางบิลทิล กาวและของเหลวชนิดอื่นๆ เครื่องจักรตัวนี้ใช้สำหรับทดสอบยางและส่วนผสมของวัตถุดิบ

วิดีโอการใช้งาน

OVERVIEW

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube