COOLING ROLLS

Application :

ยางแผ่น

Overview :

เครื่องจักร cooling roller ช่วยในการลดอุณหภูมิของตัวยาง ซึ่งประกอบด้วยลูกกลิ้งประมาณ 5-7 ตัวด้วยกัน โดยลูกกลิ้งนี้จะมีน้ำเย็นไหลเวียนอยู่ข้างใน เมื่อแผ่นยางลอดผ่านตัวของลูกกลิ้งแล้ว จะทำให้ยางนั้นเย็นลงและสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการตัดได้

วิดีโอการใช้งาน

OVERVIEW

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube