VERTICAL HANGING

BATCH OFF

Application :

วัตถุดิบใดก็ได้

Overview :

เครื่องจักรสำหรับใช้ตากยางซึ่งนำเอาระบบการแขวนเข้ามาใช้งานร่วมด้วย เหมาะสำหรับโรงงานที่มีพื้นที่กว้างและเครื่องจักรตัวนี้โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้งานในโรงงานซึ่งมีกำลังการผลิตสูง 

OVERVIEW

yong fong.png

บริษัท ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จำกัด

เลขที่ 38/5 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมย์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร : +6634-466282 to 3

แฟกซ์ : +6634-854-718 

  • YFM Page
  • YFM Channel

+66 34 854716 to 7

+66 34 466282 to 3

  • Facebook
  • YouTube